damn

damn
I
[dæm] n խսկց. չնչին քանակություն. It’s not worth a damn Մի քոռ կոպեկ/կծած կորիզ էլ չարժի. I don’t give a damn Ինձ բոլորովին չի հե տաքրքրում
II
[dæm] n անեծք, նզովք. հայհոյանք
III
[dæm] v անիծել, հայհոյել, դատապար տել. He can’t be damned Նրան չի կարելի դատապարտել. I’ll be damned if… Անիծվեմ, եթե… damn him! սատանան նրա հետ. damn (it)! սատա նան/գրողը տանի. damn his impudence ի՜նչ ամբարտավանություն

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую
Synonyms:
, / , , / , , , , (all in a metaphorical sense, as applied to a play, writing, or cause)


Look at other dictionaries:

 • damn — ► VERB 1) (be damned) (in Christian belief) be condemned by God to eternal punishment in hell. 2) harshly condemn. 3) curse. ► EXCLAMATION informal ▪ expressing anger or frustration. ► ADJECTIVE informal ▪ u …   English terms dictionary

 • damn´er — damn «dam», verb, noun, adjective, adverb, interjection. –v.t. 1. to declare (something) to be bad or inferior; condemn: »The critics damned the new book. SYNONYM(S): denounce, proscribe, execrate. 2. to cause to fail; ruin: » …   Useful english dictionary

 • damn — [dam] vt. damned, damning [ME damnen < OFr damner < L damnare, to condemn, fine < damnum, loss, injury, akin to Gr dapanē, cost < IE * depno , sacrificial feast < base * dā(i) , to part, divide > TIME, TATTER] 1. a) Obs. to… …   English World dictionary

 • Damn — (d[a^]m), v. t. [imp. & p. p. {Damned} (d[a^]md or d[a^]m n[e^]d); p. pr. & vb. n. {Damning} (d[a^]m [i^]ng or d[a^]m n[i^]ng).] [OE. damnen dampnen (with excrescent p), OF. damner, dampner, F. damner, fr. L. damnare, damnatum, to condemn, fr.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Damn U — US 7 single Single by Prince from the album Love Symbol B side …   Wikipedia

 • damn — late 13c., to condemn, from O.Fr. damner damn, condemn; convict, blame; injure, derivative of L. damnare to adjudge guilty; to doom; to condemn, blame, reject, from noun damnum damage, hurt, harm; loss, injury; a fine, penalty, possibly from an… …   Etymology dictionary

 • Damn — Damn, v. i. To invoke damnation; to curse. While I inwardly damn. Goldsmith. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • damn it — damn it/you/him/etc impolite phrase used when you are annoyed about something Jim’s never around when he’s supposed to be – damn him! Thesaurus: impolite and offensive expressions used when anno …   Useful english dictionary

 • damn — index proscribe (denounce) Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • damn — vb 1 doom, condemn, *sentence, proscribe Analogous words: *judge, adjudge: *punish, castigate, discipline Antonyms: save (from eternal punishment) Contrasted words: redeem, ransom, *rescue, delive …   New Dictionary of Synonyms

 • damn — [v] condemn, denounce abuse, anathematize, attack, ban, banish, blaspheme, blast, castigate, cast out, censure, complain of, confound, convict, criticize, cry down, curse, cuss*, darn, denunciate, doom, drat, excommunicate, excoriate, execrate,… …   New thesaurus

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”